Vandets kvalitet

INGEN CHLORIDAZON I VEJENS DRIKKEVAND

Med baggrund i den sidste tids omtalte om pesticidforurening af grundvandet flere stedet i landet, har Vejen Vand taget vandprøver fra alle fem boringer, og analyseret for stoffet chloridazon.

 

Resultatet af disse prøver foreligger nu, og der er IKKE fundet indhold af hverken chloridazon eller nedbrydningsprodukterne chloridazon-desphnyl og chloridazon-methyl-desphnyl i drikkevandet.

 

Se eksempel på analyserapport her:

Østre Vandværk DGU nr.  132.229 analyserapport (chlorodazon)

 

Vi betragter vores vandværker som levnedsmiddelvirksomheder og vores kunder skal kunne føle sig trygge, ved brug af drikkevand fra Vejen Vand.

 

Drikkevand fra Vejen Vand kan bruges/drikkes uden risiko for helbredet.

 

Drikkevand og vand, der skal bruges i husholdningen, kommer i forbindelse med fødevarer eller skal bruges industrielt, skal overholde de fastsatte kvalitetskrav for drikkevand, som alle forsyninger er omfattet af. Vejen Vand følger alle gældende love og bekendtgørelser, og hvor det er nødvendigt, supplerer vi med eget regelsæt. 

 

Analyser rapporter:                                                                 

Afgang Østre Vandværk - Analyserapport - pesticider - 2019

Afgang Vestre vandværk - Analyserapport - pesticider - 2019

Afgang Vestre Vandværk - Analyserapport - Gruppe B - 2019

Afgang Østre Vandværk - Analyserapport - Gruppe B - 2019

 

Forklaring af de forskellige parametre:

 

Hårdhed (°dH)
Angiver indholdet af calcium og magnesium. Lav hårdhed kan forårsage korrosionsproblemer, hvorimod høj hårdhed medfører større sæbeforbrug samt kalkudfældninger.

 

Når du ser eller hører tal vedrørende vandets hårdhed, betyder det:

0 – 4 = Meget blødt vand
4 – 8 = Blødt vand
8 – 12 = Middelhårdt vand    -  Vand fra Vejen Vand A/S  er middelhårdt 
18 – 24 = Hårdt vand
24 – 30 = Meget hårdt vand
Mere end 30 = Særdeles hårdt vand

Udseende, lugt og smag
Hvis vandet ikke er klart, lugter eller smager grimt, kan det være tegn på forurening. Det kan stamme fra vandværket eller et brud på ledningsnettet. Ser vandet ikke rent ud, kan det også skyldes jern og mangan (se nedenfor), som ikke er farligt, men vandet bør alligevel ikke drikkes.

pH
Angiver vandets surhedsgrad. Mellem 7 - 8,5 er normalområde.


Jernindhold (Fe)
Hvis jernindholdet i drikkevandet er over grænseværdien kan det give uklart vand, bismag, aflejringer i vandinstallationer, misfarvning af f.eks håndvaske, toiletkummer og vasketøj.

Mangan (Mn)
Forekommer sammen med jern og giver samme ulemper. Hvis mangan udfældes er det sort, hvorimod udfældet jern har en rødlig-orange farve. Mangan kan give uklart vand, aflejringer i vandledninger, vandhaner m.m.

Nitrat
Nitrat i drikkevandet forekommer naturligt og stammer som regel fra omsætningen af ammonium. Det kan også stamme fra biologiske aktiviteter på jordoverfladen og forekommer især fra dyrkede marker. For stort indhold af nitrat i drikkevandet kan være sundhedsskadeligt - specielt for små børn. Er der et for højt indhold af nitrat vil embedslægen sandsynligvis fraråde børn. gravide og ammende kvinder at drikke vandet.

Temperatur
Ved jævnligt at måle temperaturen på vandet forskellige steder i ledningsnettet, kan man få en pejling om bakterieniveauet. Jo lavere temperaturen er, jo dårligere betingelser har bakterier for at leve og formere sig. En høj temperatur kan resultere i forhøjede kimtal (se nedenfor). Bakterier, der kan vokse ved 37°C (legemstemperatur) kan være sygdomsfremkaldende. Pludselige stigninger kan være tegn på forurening.

Ledningsevne
Ledningsevne (eller konduktivitet) er udtryk for vandets evne til at lede en elektrisk strøm. Den angives i mikro Siemens per meter, mS/m eller µS/cm.
Ledningsevnen i vandet er et udtryk for indholdet af opløste salte i vandet. Saltene er en naturlig bestanddel og giver drikkevandet smag. Især chlorid, nitrat og sulfat bidrager til en høj ledningsevne.

Kimtal
Kimtal viser indholdet af mikroorganismer i drikkevandet. Det fortæller ikke, hvilke bakterier der er til stede, eller om de udgør en sundhedsrisiko. Bakterier i mindre antal forekommer naturligt i overfladevand og grundvand, og de fleste er harmløse. Et stort kimtal viser, at vandet er forurenet med bakterier, hvoraf nogle kan tænkes at være sygdomsfremkaldende.

Coliforme bakterier
Findes i jord, forrådnende plantedele og overfladevand. Coliforme bakterier i drikkevand kan tyde på forurening med overfladevand, plantedele og/eller jord.

E.coli
Findes i menneskers og dyrs tarmkanal. Påvisning af E.coli i drikkevand er normalt tegn på frisk fækal forurening og dermed risiko for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier.