Hvem ejer hvad?

Hvem ejer kloakledningerne i jorden?

 

KLOAKLEDNINGER:

Kloakledningerne kan ejes af dig som grundejer, kommunens vejafdeling, eller i enkelte tilfælde af et spildevandslaug.

 

DIN DEL AF KLOAKKEN:

Al kloak, der er tilknyttet din ejendom kaldes afløbsinstallationer og er din private ejendom. Afløbsinstallationerne er den del, der ligger på din ejendom (indenfor skel). Opstår der problemer med afløbsinstallationerne, er det dit eget ansvar og eventuelle skader udbedres for din egen regning.

 

ANSVARSDELING MELLEM PRIVAT OG FORSYNING:

Nogle ejendomme har en skelbrønd, andre har kun en samlebrønd inde på grunden.

Fra skelbrønden går en stikledning ud til hovedledningen, som ligger ude i vejen. Vejen Spildevand A/S ejer stikledningen fra det sted, hvor stikledningen krydser dit skel ud mod vejen. Se tegningen.

 

 

KLOAKKEN I VEJEN:

Vejen Spildevand A/S ejer kloakken udenfor dit skel (undtaget de tilfælde, hvor facaden ligger i skel), og ledningsnettet hele vejen til renseanlægget. Hvis der kun er tilsluttet rendestensbrønde på en ledningsstrækning, ejes ledningen i vejen af den som ejer vejen. Det kan enten være kommunen ved offentlig veje eller private ved privat fællesvej.

 

EJENDOMME MED FACADE I GRUNDSKEL:

I tilfælde, hvor din facade ligger i grundskel ejer Vejen Spildevand A/S kloakken frem til første afgrening eller brønd på din stikledning. Brøndene og ledningen efter afgreningen er i disse tilfælde din ejendom og tilhører husets installationer.